“โซลาร์วัตต์111” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ส่ง แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” มอบ “รถแคร์คุณอีวี” และแพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ในศูนย์แยกกักในบ้านและชุมชน (Home & Community Isolation)

“โซลาร์วัตต์111” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ส่ง แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” มอบ “รถแคร์คุณอีวี” และแพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ในศูนย์แยกกักในบ้านและชุมชน (Home & Community Isolation)

แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” เป็นแอปพลิเคชันให้บริการยานพาหนะ (Ride-hailing service) ของคนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการ “แอปพลิเคชันแคร์คุณ สู่ถนนสายสุขภาพ” ตามสัญญาเลขที่ SID.NU 05/2564 โดยเภสัชกรหญิงกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์111 จำกัด เป็นหัวหน้าโครงการ

จุดเด่นแอปพลิเคชัน “แคร์คุณ” คือเป็นบริการโลจิสติกส์สายสุขภาพ ตอบโจทย์ปัญหาการเช้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจำกัด ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งนอกเหนือจากมีผู้ให้บริการสาธารณสุขหลากหลายทางไกล (TeleHealth) อาทิ แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ นวดสปา ฯลฯ แล้ว แอปพลิเคชันแคร์คุณ ยังได้เพิ่มช่องทางการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ SOS โดยมีบุคลากรแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมให้บริการ อาทิ หน่วยกู้ชีพ อบต.ท่าโพธิ์, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พิษณุเวช เป็นต้น และเพิ่มเส้นทางการรับส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยโควิด ในขณะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Home Isolation/ Community Isolation) ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

พร้อมทั้งการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน “แคร์คุณอีวี” และกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ที่จำเป็น มูลค่ารวม 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

ศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงมากชึ้น ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ได้นำศักยภาพมาพัฒนาแอปพลิคชันแคร์คุณ และมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาร่วม สนับสนุน ซึ่งเราจะได้ใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ ที่รพ.สต.วัดพริก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อบริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการกักแยกตัวในบ้านและชุมชนในรูปแบบของ CI/HI ประกอบกับการนำพิกัดบอกตำแหน่งของรถที่ให้บริการบนแอปพลิเคชันแคร์คุณ ซึ่งมีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดงานบริการประชาชนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ”

รศ.ดร.สุชาติ แย้มแม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ “รถแคร์คุณอีวี มีขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดพลังงาน สามารถวิ่งรับส่งยาเข้าถึงผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือที่ชุมชน ไปได้ทุกที่ ไม่มีมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขชุมชนได้เป็นอย่างดี”

ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร “โครงการแคร์คุณได้รับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้เคยพัฒนาเส้นทางการติดตามสถานะรถบัสอีวีที่ให้บริการอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ ทางแคร์คุณ ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องรวมทั้งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับทาง รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ประโยชน์ในกิจการทางการแพทย์ ซึ่งไม่เพียงให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม แต่ยังคำนึงถืงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางหน่วยงานรู้สึกภูมิใจที่ทุนสนับสนุนครั้งนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย”

เภสัชกรหญิงกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์111 จำกัด และหัวหน้าโครงการแคร์คุณ “ขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรผู้ให้บริการและ ผู้ขับขี่แคร์คุณ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมแคร์คุณ ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ สร้างสรรค์ให้เกิดการบริการใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 สร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษัทและทีมงานแคร์คุณมุ่งมั่นมาโดยตลอด รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและมีความยินดีที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

นายเกื้อกูล บุญเทอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก “รถแคร์คุณอีวี เป็นประโยชน์มากสำหรับการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในการรับส่งยา อาหาร ระหว่างรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิดในชุมชน (Community Isolation) ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งปัจจุบันเราใช้รถจักรยานยนต์รุ่นเก่า ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสูงรวมทั้งสร้างมลพิษ ซึ่งรถไฟฟ้าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ลดมลภาวะ ลดโลกร้อนอีกด้วย”

นางสาวอารียา นาคศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก (รพ.สต.วัดพริก) “ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อในพื้นที่และจากนอกพื้นที่ที่จะเข้ามารับบริการในศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) หรือผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่หนักแยกกักตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) มีจำนวนมากขึ้น ซึ่ง “รถแคร์คุณอีวี” ช่วยสนับสนุนงานเชิงรุก ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย หรือ ผู้สัมผัสเสี่ยง เพื่อประเมินส่งต่อรับการรักษา และเตรียมวางแผนนัดหมายให้ประชาชนมารับบริการตามจุดสถานี เช่น บริการแจกชุดตรวจ ATK, บริการตรวจคัดกรอง และรับส่งยาเวชภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี”

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแคร์คุณ New Carekoon ได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้งระบบ iOS และ แอนดรอยด์ ได้ที่ ลิงค์ดาวน์โหลด >> http://onelink.to/9f86yw

ที่มา: บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด