นิปปอนเพนต์ สนับสนุนโครงการไตรภาคี พัฒนาทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7

นิปปอนเพนต์ สนับสนุนโครงการไตรภาคี พัฒนาทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7

นิปปอนเพนต์ สนับสนุนโครงการไตรภาคี พัฒนาทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ โดยนายกิตติพันธ์ บำรุงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกฝึกอบรมด้านเทคนิค และทีมงานครูฝึกโครงการโปรเตเจ้ (Protege) เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนอุปกรณ์ พร้อมจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะงานซ่อมสีรถยนต์แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จ. ยโสธร ใน “โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 8 ประจำปี 2564” ซึ่งจัดโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา และชาญชัย ลุนทอง ผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการไตรภาคี เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จ. ยโสธร

สำหรับโครงการไตรภาคี เป็นความร่วมมือ จากทุกๆ ภาคส่วน ในการร่วมกันฝึกอบรมพัฒนาทักษะการซ่อมสีรถยนต์ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยทีมงานครูฝึกจากโครงการโปรเตเจ้ (Protege) ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภันฑ์ คุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “V Series” ที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานของวิริยะประกันภัยเลือกใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมในโครงการไตรภาคี ทั้งในส่วนของภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ร่วมทั้งระเบียบวินัย นิสัยอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษจากโครงการฯ สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ

การอบรมโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 8 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาการอบรม กว่า 19 วัน ( 150 ชั่วโมง)

โดยบรรยากาศการอบรม ระยะเวลา ความเข้มข้น จะมีการจำลองการทำงานจริงของสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาในโครงการฯ ได้รับประสบการณ์ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด และในระหว่างการฝึกอบรมจะมีการประเมินทักษะ เป็นระยะ ในทุกๆ ขั้นตอนการทำงาน เพื่อทำผลการประเมินของนักศึกษาแต่ละคนมาลดจุ ดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง เพื่อให้นักศึกษาทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพช่างสีรถยนต์ต่อไปในอนาคต

ที่มา: ฮิต ทู พับบลิค