EEC ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษโครงการคนละครึ่ง

EEC ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษโครงการคนละครึ่ง

EEC ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ จัดโครงการคนละครึ่ง “หลักสูตรการอบรมระยะสันตามแนวทาง EEC Model Type B” เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อผลิตกำลังคนในระยะเร่งด่วน รัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 โดยเอกชนร่วมจ่ายร้อยละ 50 ซึ่งมีให้เลือกกว่า 40 รายวิชา

หลักสูตรจะต้องผ่านการรับรองจากคณะทำงานพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุน 2. เพื่อลดปัญหาการว่างงาน การทำงานต่ำระดับ และการขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนด้านกำลังคนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในการตัดสินใจลงทุน และ 4. เพื่อบูรณาการการผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วนโดยรวมกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น (short course)

สามารถศึกษารายละเอียด รายวิชา และค่าบริการฝึกอบรมของโครงการฯ ได้ที่ http://www.thaiauto.or.th/2020/th/news/?news_id=5318 หรือสอบถาม เจ้าหน้าที่โครงการฯ แผนกพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ ผ่านช่องทาง โทร. 02-712-2414 ต่อ 6606 อีเมล: [email protected] และ ไลน์: @thaiauto

ที่มา: สถาบันยานยนต์