ถ้าคนไทยใช้รถยนต์ไฟฟ้า รัฐมีมาตรการลดหย่อนอย่างไรบ้าง?

ถ้าคนไทยใช้รถยนต์ไฟฟ้า รัฐมีมาตรการลดหย่อนอย่างไรบ้าง?

กรมสรรพสามิต ประกาศ “มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” ในงานสัมมนาออนไลน์ “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้ากับภาคธุรกิจไทย ไปถึงไหนแล้ว?” ที่จัดขึ้นโดย Cartrack (คาร์แทรค) บริษัทผู้ให้บริการระบบ Fleet Management, Tracking และเทคโนโลยี IoT หรือ www.cartrack.co.th

นาย ณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อธิบายถึง ประเภทของรถที่เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนว่า จะต้องเป็นรถแบบ BEV หรือ รถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียว และใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่อัดประจุไฟฟ้าจากข้างนอกเท่านั้น โดยรถ BEV ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

 1. รถยนต์นั่ง หรือที่มีที่นั่งโดยสารไม่เกิน 10 คน ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท
 2. รถยนต์นั่ง หรือที่มีที่นั่งโดยสารไม่เกิน 10 คน ที่มีราคาขายปลีกตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท
 3. รถยนต์กระบะ ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท
 4. รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 150,000 บาท

สำหรับการอุดหนุนนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2565 ไปจนถึงปี 2568 โดยมีตั้งแต่การให้เงินอุดหนุนต่อคัน การลดภาษีสรรพสามิต ลดอากรขาเข้ารถผลิตต่างประเทศและนำเข้ามาทั้งคัน (CBU) รวมถึง ยกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วน 9 ชิ้นส่วน และส่วนประกอบของชิ้นส่วน ในระหว่างที่ไทยกำลังพัฒนาการผลิตในประเทศให้รองรับการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้เองได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถขอรับสิทธิตามมาตรการฯ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 3. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. ผู้นำเข้าซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 1, 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี
 5. ผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมในข้อ 2
 6. ผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จากบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และมีสัญญาว่าจ้างการผลิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมในข้อ 2
 7. ผู้นำเข้าที่มีสัญญาว่าจ้างการผลิตกับบริษัทที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนภายใต้กิจการการผลิตรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

ธุรกิจที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลประกาศกรมสรรพสามิตนี้ทั้งหมดได้ที่ https://www.excise.go.th/excise2017/CONTACT_US/LOCATION_EXCISE/index.htm

ที่มา: คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)