PTT Lubricants และ FIT Auto จัดอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่เด็กและเยาวชน

PTT Lubricants และ FIT Auto จัดอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่เด็กและเยาวชน

ร้อยตำรวจโทหญิง จิตติมา กำธรวิวรรธน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง นายวงศ์สถิตย์ สุวรรณสุทธิ ผู้จัดการฝ่ายตลาดหล่อลื่น พร้อมด้วย นายสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ และ นายรัชกริช บุณยอุดมศาสตร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพเพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้แก่เยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพที่ตรงความต้องการตลาดแรงงานให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถานพินิจ

นายวงศ์สถิตย์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง OR และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก OR เป็นผู้ให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ กระบวนการบำรุงรักษารถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง หน้าที่และหลักการทำงานของมอเตอร์ไซค์ โครงสร้างและชิ้นส่วนประกอบของรถมอเตอร์ไซค์ รวมถึงหลักการบำรุงรักษารถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่เยาวชน สร้างโอกาสที่ดีให้เยาวชนได้มีอาชีพ และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ในสังคม ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันปัญหาการกระทำผิดซ้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR (OR SDG) ในด้านการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก (Small) ด้วยการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้ได้พัฒนาฝีมือและกลับมามีพื้นที่ในสังคม และยังสอดรับนโยบายหลักของ OR ที่ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตไปพร้อมกับผู้คน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน มุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในแบบฉบับของ OR

ที่มา: คิปส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด