JUST CAR ผนึกกำลังอาชีวะทั่วประเทศ เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพที่หลากหลายแก่กลุ่มอาชีวศึกษา

JUST CAR ผนึกกำลังอาชีวะทั่วประเทศ เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพที่หลากหลายแก่กลุ่มอาชีวศึกษา

กลุ่มบริษัทจัสท์นำโดย ดร. ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จับมือจัดลงนามทวิภาคีร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาอาชีวะรุ่นใหม่มีทักษะที่หลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ต้องการผู้ที่พัฒนาฝีมือในวิชาชีพอยู่เสมอ กลุ่มบริษัทจัสท์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะวิชาชีพที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือกับอาชีวศึกษาลงนามทำทวิภาคีร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอาชีวะให้มีทักษะที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งในรุ่นแรกของการเข้าฝึกงานในกลุ่มบริษัทจัสท์ครั้งนี้ จะมีกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 44…