โครงการ : แบตฯดี มีคืน โดยสถาบันยานยนต์ ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2566 – 29 ธ.ค. 2566

โครงการ : แบตฯดี มีคืน โดยสถาบันยานยนต์ ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2566 – 29 ธ.ค. 2566

โครงการ : แบตฯดี มีคืน โดยสถาบันยานยนต์ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2566 – 29 ธ.ค. 2566

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยเป็นไปตาม มอก. 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ มอก.

สิทธิประโยชน์

 1. รับเงินคืน 10% สำหรับค่าทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาต มอก.
 2. ฟรี! ค่าบริการตรวจการตรวจประเมินโรงงานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าจากสถาบันยานยนต์
 3. ฟรี! ประชาสัมพันธ์ ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลเว็บไซด์ สถาบันยานยนต์ และหน่วยงานเครือข่าย

ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ยื่นคำขอรับอนุญาตทำหรือนำเข้าสำหรับ แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า มอก.3026-2563 (UN R100) คลิกเพื่อดูรายการทดสอบ หรือ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า มอก.2952-2536 (UN R136) คลิกเพื่อดูรายการทดสอบ กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในระยะเวลาโครงการฯ
 2. แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์กับหน่วยรับบริการของสถาบันยานยนต์
 3. นำส่งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้ามาทดสอบกับสถาบันยานยนต์ ครบทุกรายการ
 4. แจ้งหมายเลขคำขอรับบริการและนำส่งเอกสารใบอนุญาต มอก. เพื่อการขอรับเงินคืน

คุณสมบัติผู้ขอรับสิทธิ์*** ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ มอก.

เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ์

 1. ใบคำขอรับบริการทดสอบของสถาบันยานยนต์
 2. หลักฐานสำเนาใบรับนำส่งตัวอย่าง สมอ. ภายในระยะเวลาโครงการฯ
 3. เอกสารใบอนุญาต มอก.
 4. สำเนาบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับใบคำขอรับบริการของสถาบันยานยนต์

Reference; https://www.labdirectthailand.com/news

ที่มา: Labdirect